Chính sách bảo mật thông tin

1. Thông tin khách hàng được bảo mật,

2, Thông tin sản phẩm được bảo mật, sẽ được lưu ý là Mỹ Phẩm, hoặc theo khách hàng yêu cầu